Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Easy Point s.r.o., se sídlem Valtířov 6, 40002 Velké Březno, IČO: 08590681, provozovatel internetového obchodu easytrika.cz (dále také provozovatel), prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále také údaje) jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů.

1. Osobní údaje a jejich zpracování

1.1. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Jméno a kontaktní údaje. Jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, fakturační adresu, telefonní číslo, bankovní spojení
 • Demografické údaje. Údaj o zemi a preferovaný jazyk.
 • Údaje vzniklé na základě trvání smlouvy nakoupené produkty, zákaznický segment, objem poskytnutých služeb

1.2. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Poskytování služeb a jejich zlepšování. Abychom mohli poskytovat nabízené služby a zlepšovat je k vaší spokojenosti, zpracováváme vaše osobní údaje.
 • Zpracování objednávky zboží nebo služeb, objednaných ať už prostřednictvím naší webové stránky, mobilní aplikace či zákaznické linky. Zákonným důvodem je zde nezbytnost pro splnění kupní smlouvy a u vybraných údajů splnění právních povinností (např. účetní doklady).
 • Zákaznická podpora. Pro zajištění zákaznického servisu a pro odstranění případných problémů při plnění kupní smlouvy zpracováváme vaše osobní údaje na základně nezbytného splnění těchto smluv.
 • Komunikace. Shromážděné údaje využíváme za účelem komunikace s vámi a jejímu individuální přizpůsobování. Můžeme vás například kontaktovat telefonicky, e-mailem, v aplikaci nebo jinou formou, abychom vám připomněli, že máte zboží v online košíku, pomohli vám s dokončením vaší objednávky, sdělili vám aktuální stav vaší žádosti, objednávky nebo reklamace nebo k ní od vás získali další informace nebo vás upozornili, že musíte provést akci nutnou k zachování aktivního stavu vašeho účtu. Nakupujete-li u nás jako nečlen, zpracováváme tyto údaje z důvodu oprávněného zájmu, který tkví v oprávněném zájmu provozovatele, jak je popsáno výše.
 • Zlepšování služeb. Údaje používáme k neustálému zlepšování našich služeb a systémů, včetně přidávání nových funkcí a zároveň za účelem činit informovaná rozhodnutí za použití souhrnných analýz a business inteligence, to vše na základě našeho oprávněného zájmu, odvíjejícího se od svobody podnikání a spočívajícího v nezbytnosti zlepšování poskytovaných služeb kvůli úspěchu v hospodářské soutěži. Abychom zajistili dostatečnou ochranu Vašim právům a zájmům, používáme pro účely zlepšování osobní údaje v anonymizované podobě.
 • Ochrana, bezpečnost a řešení sporů. Údaje můžeme zpracovávat také z oprávněného zájmu, který spočívá v zajištění ochrany a bezpečnosti našich systémů a našich zákazníků, k zjišťování a prevenci podvodů, řešení sporů a prosazování našich dohod na základě oprávněného zájmu.
 • Newsletter do e-mailu (obchodní sdělení). Zasílání obchodního sdělení ohledně obdobných produktů, jako jste si koupili. Tyto obchodní sdělení můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který naleznete v každém emailu. Pro odhlášení z odběru můžete také přímo kontaktovat náš zákaznický servis nebo pověřence na ochranu osobních údajů. V případě, že odebírání obchodních sdělení odhlásíte, nebudeme nadále vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat. Začneme je opět využívat, pokud je zaregistrujete nebo si je výslovně vyžádáte. Marketingové nabídky, které se vám zobrazují, mohou být vybrány na základě dalších informací, které jsme o vás v průběhu času získali, podle kontaktních údajů, demografických údajů, oblíbených položek a údajů o používání z našich produktů a webů (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté vaším prohlížečem, údaje o proklicích, zobrazených obchodních sděleních, navštívených produktech). Neprovádíme plně automatizované zpracování, které by pro vás mělo právní účinky. Pokud nejste naším zákazníkem, zpracováváme na základě vašeho souhlasu. Máte právo kdykoliv bezplatně vznést námitku proti těmto zpracováním. Kontaktní údaje jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu.
 • Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovatele. V případě, že máte ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovatele, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek a pro účely internetové reklamy. Více informací naleznete v samostatné kapitole tohoto dokumentu.

1.3. PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

 • Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy na základě oprávněného zájmu, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas.
 • Společnostem vydávajícím kreditní karty, poskytovatelům platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám na základě vaší objednávky, plnění kupní smlouvy.
 • Přepravcům za účelem dodání vámi objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací, včetně odstoupení od smlouvy.
 • Třetím stranám, např. právním zástupcům, soudům za účelem vymáhání nebo uzavření jakékoli smlouvy s vámi,
 • veřejným orgánům (např. policie).

2. ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ A DOBA UCHOVÁNÍ

 • Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření, proti ztrátě a zničení vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.
 • U našich zpracovatelů vyžadujeme prokázání souladu jejich systémů s nařízením GDPR.
 • Přístup do vašeho zákaznického konta je možný pouze po zadání vašeho osobního hesla. V této souvislosti bychom vás chtěli upozornit, že je nezbytné, abyste vaše přístupové údaje nesdělovali třetím osobám a po ukončení vaší činnosti v zákaznickém kontu vždy zavřeli okno svého webového prohlížeče, zejména tehdy, jestli používáte počítač společně s jinými uživateli. Provozovatel nepřebírá odpovědnost za zneužití použitých hesel, ledaže by tuto situaci přímo způsobil.

3. DOBA ZPRACOVÁNÍ

 • po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy, tj po dobu objednávky a záruční doby.
 • 1 rok od skončení záruční doby z důvodu řešení potencionálních sporů.
 • Po dobu, po kterou je provozovatel povinen uchovávat data podle obecně závazných právních předpisů. Účetní doklady, např. faktury jsou v souladu se zákonem archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení.
 • Souhlas s marketingovými nabídkami je platný po dobu 2 let.
 • V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

4. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

 • Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů.
 • V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat, provedení opravy, doplnění, likvidaci osobních údajů nebo blokaci osobních údajů.
 • Máte taktéž právo kdykoliv se obrátit se svou žádostí na pověřence pro ochranu osobních údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou vaše osobní údaje vymazány nebo anonymizovány; to se však netýká těch osobních údajů, které provozovatel potřebuje ke splnění zákonných povinností (např. vyřízení již podané objednávky) či k ochraně svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro stanovený účel nebo jestliže bude uložení vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.

5. Webové stránky

5.1. Soubory cookies

 • pro správnou funkčnost košíku tak, abyste co nejjednodušeji dokončili svoji objednávku,
 • pro zapamatování vašich přihlašovacích údajů, takže je nemusíte opakovaně zadávat,
 • co nejlepší přizpůsobení našich stránek vašim požadavkům díky sledování návštěvnosti, vašem pohybu po stránkách a využitých funkcí,
 • zjištění informací o prohlížení reklam, abychom vám nezobrazovali reklamu na zboží, o které nemáte zájem.

5.2. Využití souborů cookies

 • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají,
 • konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů,
 • trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů,
 • remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení,
 • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

5.3. Odmítnutí souborů cookies

Nastavení použití souborů cookies je součástí vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na vámi vybrané typy.

5.4. Odkazy

Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky, které jsou praktické a obsahují informace. Upozorňujeme, že tyto stránky mohou být vlastněny a provozovány dalšími společnostmi a organizacemi a mají jiné zásady zabezpečení a ochrany osobních údajů. Naše společnost nemá žádnou kontrolu a nenese žádnou zodpovědnost za jakékoli informace, materiál, produkty nebo služby obsažené nebo přístupné prostřednictvím těchto webových stránek.

6. KONTAKTUJTE NÁS

V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí ohledně těchto Zásad nás neváhejte kontaktovat.

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.

Nastavení cookies

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.